Wat betekent?

De heidense Bellona verdreef zeker een heilige Clara. Dit stille verblijf met een nonnen, welke zichzelf Clarissen noemden, werd herschapen in een bewaarplaats betreffende grondstoffen waaruit buskruit gemaakt kon geraken. Het dankte het onder verdere met een helse uitvinding betreffende een monnik Barthold Schwartz, welke zichzelf stortte op het maken over verwoestende krijgsmiddelen, in plaats met de vreedzame orderegels betreffende bestaan klooster te praktiseren.

Daar waar de brouwerij ‘de Roskam’ heeft gestaan? Daaromtrent geeft een Beschrijvijving der Stadt Delft door Reynier Boitet uit 1729 vol­doende zekerheid. Daarin zeker komt ons lijst voor met brouwerijen en we ontdekken daarbij de brouwerij ‘De Roscam, staande op dit Achterom’. Voorts, in aan­merking nemende dat die in 1640 alreeds uitgebroken was, doch dat een andere, voorheen ‘De Slange’ ge­naamd en gelegen op dit Oude Delft tegenover een Haverbrug of een gewezen Koornbeurs, hoofdhaar benaming ver­anderde en welke van „De Roskam’ aannam, meent deze het wij de plaats, daar waar Jan Steen gedurende een lange cyclus betreffende jaren woonde en werkte, niet ver meer behoeven te zoeken.

Sedert bleek een schrij­ver betreffende die oudheden, welke ze in 1720 uit het Latijn ver­taald dit lichtwegend deed opmaken

Aan een noordzijde der Choorstraat  - in een wandeling Koestraat geheten (In Bijdragen verbasterde men de Choorstraat tot ‘Kortstraat’) – ontdekken we nog een bekend graveur ofwel ‘plaetsnijder’ zoals de oud-Hollandse benaming luidt. Ons over zijn bekendste werken is de ‘Ware afbeeldinghe betreffende Delflandt’, welke in 1611 via hem werd ‘ghemeten, ghecarteert ende int gemakkelijk ghebracht.

Deze had immers geen keuken noch haard betreffende doen om zijn lijf te voeden en vanwege verstijving te bewaren. Bestaan armelijke kluis was gelegen tussen een huizingen van Rijhoven ten noorden en die van Lieven Peck ten zuiden, daar waar in 1600 Michiel Sasbout en dokter Foreest een groot deel hunner levensdagen sleten. Sindsdien kan zijn een situatie er zeer gewijzigd. Het zuidelijk deel betreffende het woonhuis der R.K. Leesvereniging [meteen Oude Delft 205] neemt thans een plaats in waar een Delftse ‘Isrealiet’ leefde en in 1624 overleed.

Een huisvrouw met Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak verder met een noordzijde over het Marktveld gevestigd was, gaf met, dat hun woning vier haardsteden bevatte. Bruyn was een zoon van Harman Schinkel, die in 1568 alhier zodra een slachtoffer aangaande religiehaat betreffende den zwaarde was geëxecuteerd (wegens dit drukken betreffende ketterse geschriften - zie Jaarboekje van Delft 1866).

In een middeleeuwen bestonden daar openbare stoven, daar waar ieder zich kon gaan warmen en reinigen anti een geringe toegangsprijs, waar later ook met de bak werd gespeeld ofwel ‘de kloot geslagen’.

[Overeenkomstig Soutendam was de verkeerde spelling over het verkleinwoord ‘forneuxken’ mede de consequentie betreffende een uitspraak aangaande Delftenaren, welke in zijn tijd verder vaak gewend waren dit woord ‘keuken’ ingeval ‘kuiken’ uit te communiceren.]

Alle huizen en huisjes op een Boterbrug waren toentertijd eigendom van de stad en aan meerdere mensen verhuurd, zoals met een kleermaker; met ‘Franchois de boode op Middelburch’; met ons kuiper; een knoopmaker en anderen.

Mierevelt wordt genoemd. In dit verpondingregister van 1620 wordt dit woonhuis, zuidzijde aangaande dit Marktveld, ingeval behorende aan „een erfgenamen betreffende Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in dit register van het haardstedengeld met 1637 daaren­tegen staat welke woonhuis op naam over mr.

‘Reynier, eertijds predicant’, had er ons woonhuis, dat deze aan twee zusters verhuurde. (Bedoeld is Regnerus Donteclock, betreffende 1577-1590 bedienaar betreffende het Goddelijk Woord in Delft, welke in laatstgenoemd jaar naar Voorschoten vertrok. Volgens een legger over de verponding van 1620 was dat woonhuis toentertijd alsnog almaar eigendom betreffende een weduwe slotenmaker Rumst betreffende Reynier Donteclock, predicant) Behalve hem woonde de dochter aangaande wijlen Andries aangaande der Goes en eindelijk, op de zuidwesthoek betreffende de Nieuwstraat, een zesde kleermaker aan dat deel van dit Oude Delft.

Bovenstaand deel over een Antieke Delft behoorde tot het 15e kwartier of ‘block’ van een stad, het binnen bestaan grenzen ons aanzienlijk deel der toenmalige Delftse aristocratie of patri­cische families bevat hield. Over de toentertijd bloeiende geslachten bestaat daar thans bijna geen enkel meer.

) op ons dergelijke waardevolle manier ons opwindende andere invulling heeft gekregen en op cultuurgebied ons leegte in Den Helder opvult. Het soort juiste initiatieven zou de Gemeente juist behoren te verwelkomen en helpen!

dit voorva­derlijk bedrijf hebben uitgeoefend, ook op de Koorn­markt, doch met een overzijde met die gracht, in een sindsdien gesloopte brouwerij ‘Dit Truweel’.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar